facebook share
facebook share
previous
next
หลักสูตรปริญญาเอก “Sustainable Leadership” พัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาเอก “Sustainable Leadership” พัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืน

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดำเนินการโดย Center for Research on Sustainable Leadership มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ให้กับผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ที่สนใจการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

โดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในสาขา Sustainable Leadership ที่มุ่งพัฒนาทักษะความรู้ การวิจัย และการจัดการ ที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี โดยมี Professor Philip Hallinger นักวิชาการด้านการศึกษาผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา (Chair Professor) และหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีทุนการศึกษาจากมูลนิธิมั่นพัฒนา และทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกอีกด้วย

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmmu.mahidol.ac.th/phdinsl/

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปริญญาเอก “Sustainable Leadership” พัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืน