facebook share
facebook share
previous
next
Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2
-
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) คือ ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะร่วมให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมในช่วง 3 วันนี้ มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม โดยสิ่งที่นักวิจัยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับในครั้งนี้โดยละเอียดคือ

  1. หลักการทำงานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม แนวคิด รูปแบบ และวิธีการทำงานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม องค์ประกอบสำคัญของการทำงาน การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม ตัวอย่างการทำงานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
  2. การค้นหาโจทย์วิจัย หลักการและวิธีการค้นหาโจทย์วิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
  3. การคัดเลือกโจทย์วิจัย หลักการ วิธีการ และหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกโจทย์วิจัยอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ  เงื่อนไขสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตเขตของโครงการ
  4. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนากรอบคิดโครงการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากรที่ใช้ และการระบุตัวชี้วัด หลักฐานเชิงประจักษ์ และความเสี่ยง/เงื่อนไขสำคัญของโครงการ

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน

อนึ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ของ สกว. อำนวยการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชน และความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมได้ พร้อมไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สกอ. เพื่อสร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม” ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556 โดยมีรูปแบบการรับทุน 3 ประเภทคือ 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2) ทุนพัฒนานนักวิจัยรุ่นกลาง (กลุ่มนักวิจัย) และ 3) ทุนพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ โดยปิดรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เปิดเผยว่าหมุดหมายที่สำคัญของการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการทำให้นักวิจัยเข้าใจเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ เข้าใจบริบทของสังคมไทยมากขึ้น โดยการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้เข้าใจอย่างตกผลึก จนสามารถคิดวิเคราะห์ได้มากกว่าการรับรู้ว่าทฤษฎีดังกล่าวระบุไว้ว่าอย่างไร ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างฐานความความคิดที่แข็งแรงในการวิจัยให้ออกมาสมบูรณ์