facebook share
facebook share
previous
next
พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์
-
มูลนิธิมั่นพัฒนา
มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน จัดทำ Infographic “พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ที่จัดทำขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันเรียนรู้แนวคิดของ "ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบ Infographic ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง "ความพอเพียง” ได้อย่างถูกต้อง ขจัดความเข้าใจผิดว่าแนวคิด "ความพอเพียง" เป็นเรื่องของการทำการเกษตร หรือเป็นเรื่องใกลตัวสำหรับคนในเมืองใหญ่ หรือไม่ได้มีเพียงการประหยัด หรือออมเงินเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว "ความพอเพียง" สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกเรื่อง และทุกระดับภูมิสังคม รวมถึงเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านคิดออม ผ่านแนวทางง่าย ๆ ในการออมด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันบางเรื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ฝืนตนเองจนเกินไป
 
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ประกอบด้วย Infographic เรื่องสั้น 2 ตอน ตอนละ 3 เรื่อง ผ่านปลายปากกาของ คุณพนิดา สมภพกุลเวช นักออกแบบอิสระ ได้แก่
 
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน คิดแบบพ่อ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
เรื่องที่ 1: Checklist คิดแบบพ่อ = ความสุขที่ยั่งยืน
เรื่องที่ 2: คิดแบบพ่อ = คิดแบบพอ
เรื่องที่ 3: ความเข้าใจผิดกับแนวคิดพอเพียง
 
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน มีสติ มีสตางค์ อย่างมีสไตล์
เรื่องที่ 1: ลดเพื่อเพิ่ม
เรื่องที่ 2: เส้นทางสายพอ กับมนุษย์เงินเดือน
เรื่องที่ 3: Feel Good Saving: ออมแบบนี้ "ดีต่อใจ
 

 
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน คิดแบบพ่อ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
 
 
เรื่องที่ 1: Checklist คิดแบบพ่อ = ความสุขที่ยั่งยืน
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเรียนรู้แนวคิดของ "ความพอเพียง” ด้วยการใช้ "Checklist คิดแบบพ่อ" 
ก่อนตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถนำหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 
ความพอประมาณ = ประเมินความเหมาะสมตามสถานการณ์ของตนเอง
ความมีเหตุผล = ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อให้มองเห็นผลดี ผลเสีย อย่างชัดเจน  
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว = ไม่ประมาท คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
ซึ่งการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องมีความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
ความรู้ = รอบคอบ รู้ลึก รู้จริง 
คุณธรรม = คำนึงถึง "ความถูกต้อง" มากกว่า "ความถูกใจ"
 
 
 
 
เรื่องที่ 2: คิดแบบพ่อ = คิดแบบพอ
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเรียนรู้แนวคิดของ "ความพอเพียง” ด้วยการ "คิดแบบพ่อ = คิดแบบพอ" 
ก่อนตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกเรื่อง อาทิ
 • ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป เช่น ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
 • ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
 • ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้ รัก สามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน 
 • รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ ชั่วลูกหลาน เช่น การใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ขึ้นลงชั้นเดียวใช้บันไดแทนลิฟท์
 • ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
 
เรื่องที่ 3: ความเข้าใจผิดกับแนวคิดพอเพียง
 
"พอเพียง" ไม่ใช่แนวคิดที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ใช้ได้กับทุกเรื่องสำหรับการตัดสินใจและการวางแผนในการดำเนินชีวิต
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเรียนรู้แนวคิดของ "ความพอเพียง” ที่ถูกต้อง ขจัดความเข้าใจผิดว่าแนวคิด "ความพอเพียง" เป็นเรื่องของการทำการเกษตร หรือเป็นเรื่องใกลตัวสำหรับคนในเมืองใหญ่ หรือไม่ได้มีเพียงการประหยัด หรือออมเงินเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว "ความพอเพียง" สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกเรื่อง และทุกระดับภูมิสังคม
 1. ความพอเพียงในระดับบุคคล

มีเหตุผล - พึ่งพาตนเองให้ได้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และอย่าก่อหนี้สินโดยไม่จำเป็น

มีภูมิคุ้มกัน - รู้จักอดออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ

มีองค์ความรู้ - เมื่อพอกินพอใช้แล้วจึงขยับขยาย หมั่นหาความรู้ สร้างโอกาสในหน้าที่การงาน มองหาช่องทางสร้างรายได้เสริม

ความพอประมาณ - อดทนอดกลั้น รู้จักพิจารณาตนเองไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป

 1. ความพอเพียงในระดับชุมชน

องค์ความรู้ -ใช้หลักวิชาการในการดำเนินกิจกรรม มีผู้นำชมชนที่เข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชุมชน

มีเหตุผล - ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน วางแผน แยกปัญหา อุปสรรค และคำนึงถึงผลลัพธ์

มีคุณธรรม - ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน ทุกคนยึดหลักปฏิบัติที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ความพอประมาณ - วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและปฏิบัติตามหลักการพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน

มีภูมิคุ้มกัน - เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง จัดตั้งองค์กรช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน

 1. ความพอเพียงกับการประกอบธุรกิจ

ความพอประมาณ - รู้จักสร้างมิตรและพึ่งพาอาศัยกันพึ่งตนเอง หรือผลิตเครื่องมือบางอย่างใช้เอง

มีคุณธรรม - ให้อิสระในการเลือกหน้าที่ มอบสวัสดิการที่ยุติธรรม

มีเหตุผล - จัดระบบงานที่สอดคล้องกับภูมิสังคม จัดโครงสร้างองค์กรให้เรียบง่าย

มีภูมิคุ้มกัน - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรม ให้บริการหรือมีสินค้าที่หลากหลาย

มีองค์ความรู้ - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมใหพนักงานได้รับองค์ความรู้

 1. ความพอเพียงกับภาครัฐ

ความพอประมาณ - จัดทำแผนงานโครงการที่เป็นไปได้และอยู่ภายใต้งบประมาณที่มีและใช้อย่างคุ้มค่า

มีเหตุผล - ใช้หลักวิชาการพิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้งบประมาณตรงตามแผน

มีภูมิคุ้มกัน - จัดทำระบบติดตามประเมินผลมีแผนบริหารความเสี่ยง

มีองค์ความรู้ - หมั่นเสริมความรู้ให้องค์กร และบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างองค์กรเรียนรู้สู่ประชาชน

มีคุณธรรม - จัดทำแผนงานโครงการที่เกิดประโยชน์และเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

 

 
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน มีสติ มีสตางค์ อย่างมีสไตล์
 
 
 
เรื่องที่ 1: ลดเพื่อเพิ่ม
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" มีแนวทางง่าย ๆ ในการออม ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันบางเรื่อง 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่สามารถเพิ่มเงินเก็บ และยังสามารถเพิ่มสติในการเลือกกินของเราให้มากขึ้นด้วย
 • ชงกาแฟใส่แก้วใบโปรดไปกินเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายและขยะ เพิ่มเงินเก็บแถมยังดีต่อสุขภาพ
 • ร่วมใจใช้ Car Pool สามารถลดการใช้รถส่วนตัว เพิ่มน้ำใจและมิตรภาพ
 • กินเท่าไหร่ เก็บเท่านั้น สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มเงินเก็บและเพิ่มสติในการเลือกกินมากขึ้น
 
 
 
เรื่องที่ 2: เส้นทางสายพอ กับมนุษย์เงินเดือน 
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" ขอชวนทุกท่านให้ "มีสติ...ก่อนใช้สตางค์" ด้วย 4 วิธีการออมเงินแบบง่าย ๆ ฉบับมนุษย์เงินเดือน 
กลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าวางแผนการเงินได้ง่ายที่สุด เพราะมีเงินเข้าสม่ำเสมอและมีรายจ่ายที่แน่นอนคงที่
 1. แบ่งเงินเดือนให้เป็นสัดส่วน ด้วยวิธีการ "ออมก่อนใช้" โดยแยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย
 2. นึกถึงปลายเดือนก่อนใช้จ่ายเสมอ หลายคนแก้ปัญหารายได้ไม่พอใช้ด้วยการกู้หนี้ยืมสิน หรือกดเงินสดจากบัตรต่าง ๆ ออกมาใช้ แต่ก็อย่าลืมว่าเงินที่ได้มาจากการหยิบยืมเป็นเงินอนาคตที่ยังไงเราก็ต้องใช้คืน
 3. อย่าหวังน้ำบ่อหน้า หยุดฝากอนาคตทางการเงินไว้กับการเสี่ยงโชคแนะนำว่าให้เก็บเงินเหล่านั้นไว้ใช้หรือฝากเข้าบัญชีเงินฝาก นอกจากไม่มีความเสี่ยงแล้ว แถมยังมีดอกเบี้ยเล็ก ๆ น้อย ๆ พอกพูนขึ้นอีกด้วย
 4. มองหารายได้เสริมให้มีเงินเพิ่มจากรายได้ประจำ
 
 
 
เรื่องที่ 3: Feel Good Saving: ออมแบบนี้ "ดีต่อใจ"
 
"พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์" มีแนวทางง่าย ๆ ในการออม ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันบางเรื่อง
เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ฝืนตนเองจนเกินไป แต่ได้ผลลัพธ์แบบ "ดีต่อใจ"
 1. ของขวัญ-การ์ด DIY

บางทีการให้ของขวัญคนรักหรือคนที่เราเคารพรักก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงทุกเทศกาล เพียงคำพูดบอกถึงความในใจเขียนลงในการ์ดทำมือน่ารัก ๆ ก็ทำให้คนรับซาบซึ้งเหลือเกินแล้ว

 1. ขึ้นบันไดแทนลิฟต์บ้าง

การขึ้นบันไดเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการขึ้นบันไดประมาณ 15 นาที จะมีการเผาผลาญพลังงานประมาณ 150 แคลอรี่ต่อครั้ง นอกจากจะประหยัดไฟฟ้าแล้ว ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

 1. กิจกรรมเพลิน ๆ ที่บ้าน

นอกจากจะได้พักผ่อนแล้ว ยังประหยัดเงิน และมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว เช่น ทำอาหารทานที่บ้าน ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ หรือออกกำลังกายด้วยกัน เป็นต้น

 1. ทำข้าวกล่องมื้อเที่ยงเอง

นอกจากอาหารทำเองจะสะอาด ปลอดสารพิษแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบกับได้ทานอาหารอร่อยถูกปากอีกด้วย

 
ใครทำได้ครบ 4 ข้อนี้ หรือเพียงข้อใดข้อหนึ่ง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน รับรองมีเงินใช้จ่ายได้ถึงปลายเดือน และยังมีเงินเหลือออมสำหรับอนาคตอีกด้วย
 

 
แกลลอรี่ “พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน คิดแบบพ่อ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
 
เรื่องที่ 1: Checklist คิดแบบพ่อ = ความสุขที่ยั่งยืน
 
 
เรื่องที่ 2: คิดแบบพ่อ = คิดแบบพอ
 
 
เรื่องที่ 3: ความเข้าใจผิดกับแนวคิดพอเพียง
 

 
แกลลอรี่  “พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน มีสติ มีสตางค์ อย่างมีสไตล์
 
เรื่องที่ 1: ลดเพื่อเพิ่ม
 
เรื่องที่ 2: เส้นทางสายพอ กับมนุษย์เงินเดือน
 
 
เรื่องที่ 3: Feel Good Saving: ออมแบบนี้ "ดีต่อใจ"