facebook share
facebook share
previous
next
Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDGs Map
โรงแรมคอนราด
มูลนิธิมั่นพัฒนา

Thailand SDGs Forum 2017

Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDGs Map

มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (ThaiPublica) ดำเนินการจัดเวทีเสวนา Thailand SDGs Forum ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบทเรียนจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลให้กับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ต่อไป จากการจัดงานทั้งสองครั้งพบว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อวาระดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ สามารถแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์ และความยั่งยืนในที่สุด พร้อมทั้งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

โอกาสนี้มูลนิธิมั่นพัฒนาจึงได้จัดเวทีเสวนา Thailand SDGs Forum 3/2017 (Positioning Thailand on SDGs Map) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560  ณ ห้องบอลรูม  2 - 3 ชั้น 4  โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เวลา 8:30 -13:30 น. (รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทุกภาคส่วนขึ้นอีกครั้ง และเป็นการทบทวนอย่างรอบด้านถึงทิศทางที่จะก้าวต่อในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ชุดข้อมูลด้านความยั่งยืนจากระดับสากล มุมมองของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้นำภาคธุรกิจเอกชนที่มีประสบการณ์ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนเรื่อง SDGs ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

โดยหลังจากจบงานจะมีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน SDGs ให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/forms/XyYSUsraaSHnjUnI2
***หลังจากลงทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานจะได้รับใบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานกลับไปภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 โดยทีมงานไทยพับลิก้า***

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560  (08:30 – 12:00 น.)

ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 (ชั้น 4)  โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
 
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 
09.00 - 09.10 น.

กล่าวต้อนรับ

โดยผู้แทนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา

 
09.10 - 09.40 น.

กล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ Positioning Thailand on SDGs Map”

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 
09.40 – 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ Looking forward: SDG and the development of Thailand”

โดย คุณมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

 
10.00 - 10.15 น.

พัก

 
10.15 - 11.00 น.

Session 1 Shaping Thailand, Unlocking Sustainable Growth

ร่วมเสวนาโดย

  • ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ (ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน TDRI)
  • คุณนัท วานิชยางกูร (Managing Partner ERM-Siam, Co., Ltd.)
  • อ.ชล บุนนาค (คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDG Move)

ดำเนินรายการโดย  

คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล

 
11.00 – 12.00 น.

 

Session 2 “How Pioneer Companies Reshape & Become Future -Fit”
หัวข้อปาฐกถา
1) Creating Value in Global Business Chain                                                  
โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
2) Business and Sustainability, the Hype and the Reality 
โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้แสดงปาฐกถาทั้ง 2 ท่าน
ดำเนินรายการโดย   คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล
 
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน    

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDGs Map