กิตตินันท์ โชคพานิช

กิตตินันท์  โชคพานิช นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ ๕ หนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ชั้นปีที่ ๑ กล่าวว่า ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ที่ได้รับขณะเรียนปริญญาตรี จะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ค่าเทอมค่าลงทะเบียนตามความเป็นจริง ตามคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยของแต่ละคน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ค่าหอพัก และค่าครองชีพ ซึ่งจะต้องดูแลบริหารจัดการบัญชีทุนด้วยตนเอง ผมจะตั้งใจเรียน นำความรู้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการประกอบอาชีพต่อไป