จาริณี เป่าสร้อย (มดดำ)

จาริณี  เป่าสร้อย (มดดำ) นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ ๔ เล่าว่า ตนเป็นนักศึกษาทุนจากจังหวัดชัยภูมิ โอกาสของตนเองถูกจำกัดหลายด้านเนื่องจากฐานะความเป็นอยู่และความพร้อมของครอบครัว จึงได้สมัครขอรับทุน และผ่านการคัดเลือกจนได้เข้ารับพระราชทานทุนฯ

ไม่เพียงแต่โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแล้ว ยังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น และตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับพระราชทานทุนฯ สัญญากับตัวเองไว้เสมอว่าจะตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียน จะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมกับการเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ